ssss

Witamy Państwa serdecznie na stronie

Niepublicznego Przedszkola 'Różowy Słoń'.

O Nas

Co? Gdzie? Jak?

dscn2459

Niepubliczne Przedszkole „Różowy Słoń”

Placówka nasza istnieje od lipca 2009 roku. Wtedy to udało nam się przejść od pomysłu do realizacji marzeń o przedszkolu i stworzeniu dzieciom miejsca bezpiecznego, przytulnego i radosnego; z miłą atmosferą. Wierzymy, że przedszkole nasze spełnia te założenia.

W przedszkolu funkcjonują aktualnie 3 kameralne grupy: maluchy (2 i 3-latki) średniaki (4 latki) oraz starszaki (5 i 6-latki). Maksymalnie chcemy przyjmować około 35 dzieci, bowiem praca w mniejszych liczebnie zespołach pozwala na lepszy kontakt z każdym dzieckiem oraz - na co kładziemy nacisk - indywidualizację pracy. Łatwiej wówczas dostrzec możliwości rozwojowe dziecka i zaspokoić jego potrzeby. Staramy się również poznać z rodzicami naszych przedszkolaków i utrzymywać z nimi stały kontakt. Zależy nam bowiem na tym, by mieli oni poczucie bezpieczeństwa, że ich pociechy mają komfort zabawy i nauki podczas pobytu w naszym przedszkolu.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami (przerwy świąteczne, przerwa wakacyjna). Pracujemy w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

W ramach standardów, które nieustannie staramy się podwyższać, oferujemy w ramach czesnego Państwu oraz - przede
wszystkim - Państwa pociechom liczne zajęcia dodatkowe. Są to:
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia z języka angielskiego,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia kulinarne
- zajęcia logopedyczne dla potrzebujących wsparcia w tym zakresie,
- zajęcia z psychologiem dla potrzebujących wsparcia w tym zakresie,
- bajkoterapia,
- zajęcia z piłki nożnej,
- zajęcia z robotyki "Park Robotów",
- zajęcia patriotyczne pn. „Polak Mały”,
- zajęcia z kalendarium imprez.

Przedszkole posiada:

- dużą salę zabaw z możliwością projekcji bajek na dużym ekranie,
- trzy sale do zajęć edukacyjnych,
- kuchnię,
- zaplecze socjalne i magazynowe,
- dwie toalety,
- szatnię,
- ogrodzony plac zabaw.

Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wyposażone są w sprzęt, pomoce naukowe konieczne do realizacji programu wychowania przedszkolnego; spełniają one wszystkie wymogi sanitarno - epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe, zapewniając tym samym bezpieczeństwo wszystkim dzieciom przebywającym na terenie obiektu.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN np. Mac Edukacja, PWN, Juka. Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy kinezjologii edukacyjnej, nauki globalnego czytania wg J. Majchrzak "Metoda dobrego startu", wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, a także zajęć ruchowych wg W. Sherborne, Lebana, Bogdanowicz oraz pedagogiki zabawy.

Niepubliczne Przedszkole ‘Różowy Słoń’ działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych pod numerem 0.4430.1.2013. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. Przedszkole realizuje nauczanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli.

Wyżywienie

Naszym przedszkolakom zapewniamy 3 smaczne, domowe posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) przygotowywane zgodnie z zaleceniami dietetyka. Napoje i przekąski są dostępne dla dzieci przez cały dzień. Obiady dostarcza nam firma cateringowa Kasia Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach.

Leżakowanie

W trosce o dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków, stwarzamy warunki do poobiedniego snu lub odpoczynku przy cichej muzyce relaksacyjnej bądź czytanych bajkach, jeśli tylko dzieci mają taką potrzebę.

NNW

W naszym przedszkolu dzieci ubezpieczane są od następstw nieszczęsliwych wypadków przez firmę ubezpieczeniową Ergo Hestia S.A.

Placówka działa na podstawie:

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 82 - 90 (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami), oraz Dz.U. nr 256 z 2004 r.
- Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. nr 51 z 2007 r.
- Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. nr 157 z 2007 r.
- Statutu Niepublicznego Przedszkola ‘Różowy Słoń’.

Ogłaszamy nabór dzieci na rok 2018/2019

Nabór do przedszkola dzieci w wieku 2 - 6 lat!!

Zajecia dodatkowe dla dzieci.

(realizujemy w ramach czesnego)
Zajęcia z rytmiki

Są to zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę i emocje za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków; odtwarzają melodię i rytm przy użyciu głosu, przez klaskanie, tupanie, a także uczą się gry na prostych instrumentach perkusyjnych (bębenki, trójkąty, tamburyna, talerze, dzwonki, itp.).

Gimnastyka korekcyjna.

Wcześnie wykryte zmiany w sylwetce lub tendencje do nieprawidłowości można wyeliminować poprzez systematyczne ćwiczenia dostosowane do określonej wady, wieku i możliwości dziecka. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna spełnia właśnie te zadania. Na zajęciach, dzieci poprzez ćwiczenia korekcyjne, zabawę i ruch, kształtują nawyk prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; wytwarzają silną i wytrzymałą stabilizację mięśniowo-więzadłową kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej, eliminują wady zauważone, przeciwdziałają tendencjom do powstawania zmian strukturalnych w układzie kostnym i mięśniowym. Uczestniczenie dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, rozwija także takie cechy psychomotoryczne, jak: zwinność, zręczność, refleks, spostrzegawczość, orientacja, koordynacja ruchowa, umiejętność podziału uwagi na większą liczbę czynności. Uczy również dyscypliny i zasad fair play.

Bajkoterapia.

Zajęcia te wszechstronnie wspomagają rozwój naszych dzieci i są dla nich chwilami relaksu oraz przyjemności z wartościową książką. Czytanie przedszkolakowi rozbudza w nim ciekawość świata oraz pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Jak potwierdzają badania naukowe, głośne czytanie dziecku:
- zapewnia prawidłowy emocjonalny rozwój dziecka,
- buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem,
- rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
- uczy myślenia, poprawia koncentrację,
- wzmacnia poczucie własnej wartości u dziecka,
- poszerza wiedzę ogólną,
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukcesy w szkole,
- uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
- zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera,
- chroni przed zagrożeniem ze strony masowej kultury,
- łagodzi stres, zachowania agresywne oraz uczucie lęku,
- kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Dlatego czytamy naszym dzieciom codziennie. Dodatkowo podczas zajęć stosowane są takie formy pracy jak relaksacja z wykorzystaniem utworów muzycznych, odsłuchiwanie bajek-grajek oraz wierszy opowiadanych przez artystów; czytanie przez zaproszonych gości, bajki terapeutyczne oraz gry i zabawy, realizowane w oparciu o treści przeczytanych książek.

Przedszkole nasze realizuje elementy programu akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Zajęcia patriotyczne pn. „Polak Mały”

Patriotyzm dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega w izolacji od życia codziennego, środowiska – domu rodzinnego, przedszkola, najbliższego osiedla, okolicy, miasta, wsi i kraju. Dziecko jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wydarzeń, w którym uczestniczą jego najbliżsi. Nie można więc pominąć tak istotnej sprawy jak wpływ środowiska na kształtowanie osobowości dziecka, kształtowanie jego uczuć patriotycznych. Dziecko powinno stopniowo być wprowadzane w patriotyzm poczynając od tego, co bliższe, z czym może zetknąć się bezpośrednio, przechodząc do spraw coraz dalszych. Dostarczając dzieciom wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, zapoznając ich z obrzędowością, zwyczajami, legendami, baśniami, podaniami, pieśniami i przyśpiewkami, zabytkami kultury – uświadamiamy dzieciom poczucie przynależności narodowej. W ramach zajęć będziemy zatem:
kształtować uczucia szacunku, przywiązania i miłości do ojczyzny;
rozróżniać i opisywać charakterystyczne fragmenty rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturowej kraju oraz regionu;
rozwijać zainteresowania krajem ojczystym;
utrwalać znajomość godła, flagi, konturu Polski;
prawidłowo nazywać i usytuować na mapie stolicy Polski, rodzinnego miasta i charakterystycznych regionów naszego kraju;
wdrażać do zachowywania porządku dookoła nas – dbanie o naszą okolicę, kształtowanie patriotyzmu lokalnego tzw. małej ojczyzny.

Park Robotów

Robotyka jest dziedziną wiedzy, która łączy mechanikę, automatykę, elektronikę, sensorykę, cybernetykę oraz informatykę i logikę. Instruktor prowadzący zajęcia z robotyki stara się za każdym razem wykorzystać wszystkie te elementy, aby zaprezentować dzieciom nowe rozwiązania, odkrywa przed nimi możliwości, jakie dają programowanie oraz klocki Lego., i możliwości. Zajęcia  łączą bowiem w sobie kreatywną  zabawę, twórcze myślenie i rozwijanie sprawności manualnych,  Zajęcia oddziałują bezpośrednio na wyobraźnię, jak również kształtują wrażliwość estetyczną dzieci.Zwiększają umiejętności logicznego  myślenia oraz pracy w grupie.Są skuteczną metodą rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

Język angielski

Nauka języków obcych jest bardzo ważnym elementem przedszkolnej edukacji. Przyczynia się ona do nabywania kompetencji językowych, a co za tym idzie - ułatwia dalszą naukę w szkole podstawowej.

W pierwszej kolejności dzieci poznają słownictwo związane z ich najbliższym otoczeniem (dom, rodzina, przedszkole), następnie zaś pojęcia bardziej abstrakcyjne (dni tygodnia, pory roku).
Zastosowanie różnorodnych środków dydaktycznych (książeczki, płyty CD, obrazki do kolorowania, gry) powoduje, iż przyswajanie wiedzy z języka angielskiego jest przyjemnością.
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu i mają formę zabawy realizując jednocześnie program nowej podstawy programowej. Czas trwania zajęć  uzależniony jest od wieku dzieci, ich możliwości oraz aktualnego samopoczucia i wynosi przeciętnie 15 minut grupa maluszków, 30 minut dla dzieci 4,5 i 6 letnich.

Zajęcia ze specjalistami (logopeda, surdologopeda, psycholog, oligofrenopedagog, pedagog z uprawnieniami do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ) mają charakter spotkań indywidualnych.

Zajęcia z piłki nożnej

Zajęcia prowadzone są przez trenerów z Bambini Football Academy.
Zajęcia sportowe z piłką nożną, rewelacyjny sposób na rozładownie nadmiaru energii. Zajęcia zespołowe polegające na grach i zabawach z użyciem odpowiednich przyborów. Tego rodzaju aktywność ćwiczy zręczność ciała, uczy szybkości i wytrzymałości, rozwijając jednocześnie spostrzegawczość i koncentrację uwagi już u najmniejszych nawet dzieci. Jednocześnie zajęcia te przybliżają dziecku fascynującą dyscyplinę sportu, jaką jest piłka nożna.

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne w Przedszkolu „Różowy Słoń” to zorganizowanie czasu wolnego przedszkolaków w sposób konstruktywny i kreatywny poprzez zainteresowanie ich kulinariami jako umiejętnościami pożytecznymi i wykorzystywanymi w życiu codziennym. Celem tych zajęć jest nauczenie dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcenie ich do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań przedszkolaki mają możliwość przygotowania różnych smakowitości, mogą samodzielnie – pod okiem nauczyciela- lub ze wsparciem osoby dorosłej, wykonywać różne czynności kuchenne jednocześnie usprawniając się manualnie poprzez: krojenie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie, ubijanie itp. Nabywają nowe doświadczenia i doskonalą czynności związane z samoobsługą. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Mali kucharze i kuchareczki odkrywają swoje kulinarne pasje i na podstawie prostych i bezpiecznych w przygotowaniu przepisów kulinarnych uczą się, jak  przygotować smaczne i zdrowe potrawy np. sałatki owocowe, desery, przekąski. Zajęcia kulinarne dają dzieciom wiele satysfakcji i możliwości - przedszkolaki poznają nowe smaki, uczą się podstawowych technik kulinarnych i stosowania w praktyce zasad bezpieczeństwa w kuchni. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami.

Dbamy o prawidłowy rozwój Twojego dziecka
Pines-Kids-club-web-home-320x1140

Wazne Informacje

Bądź na bieżąco i sprawdzaj aktualności
Pines-Kids-club-web-home-320x1140

Kadra

Zaufaj profesjonalistom
Małgorzata Duda

Psycholog i doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku psychologia. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii transportu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Przez sześć lat pracowała z osobami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami zdrowia psychicznego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście, a także była uczestnikiem licznych projektów zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych, również tych niepełnosprawnych. Aktywny członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia "Dobry Dom" w Nowej Sarzynie. Jej zainteresowania to narciarstwo, taniec, film, literatura oraz feminizm jako zjawisko społeczno-kulturowe. Lubi podróżować i grać w badmintona.

Marta Śwircz

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (psychologia oraz animacja kultury), Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (doradztwo zawodowe i psychologia transportu) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (kwalifikacyjny kurs pedagogiczny) a także PCEN w Tarnobrzegu (kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki).

Dawniej pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie; obecnie jest psychologiem w Niepublicznej Poradni i współpracuje w licznych projektach z zakresu pomocy psychologicznej i doradczej dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia "Dobry Dom" w Nowej Sarzynie. Interesuje się psychologią i wszystkim, co związane jest z drugim człowiekiem; fotografią, filmem, literaturą animacją kultury, architekturą wnętrz i oczywiście podróżami.

Beata Szczepaniak

Pedagog w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada dwudziestojednoletni staż pracy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krzcinie. Obecnie zatrudniona w Przedszkolu Różowy Słoń jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Dodatkowo prowadzi zajęcia z rytmiki. Interesuje się literaturą, muzyką, historią i turystyką.

Justyna Michalska-Szpara

Justyna Michalska-Szpara- nauczyciel w grupie 2,5 - 3 latków. Ukończyła Akademię Świętokrzyską w Kielcach na kierunku pedagogika szkolna i środowiskową oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała jako pedagog szkolny i nauczyciel wspomagający. Mama dwóch synów. W wolnym czasie oddaje się swojej pasji jaką jest cardmaking, czyli tworzenie i zdobienie kartek okolicznościowych.

Ewa Sobieszkoda

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL. Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka obcego i prowadzę zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu z wszystkich grupami wiekowymi. Od lat pracuję z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wcześniej w świetlicach socjoterapeutycznych, obecnie w przedszkolu.
Jestem przekonana, że zdolności praktycznego wykorzystywania wiedzy, kreatywność i otwartość na otaczający świat jest bazą wyjściową każdego dorastającego człowieka. Lubię obserwować, wiedzieć i działać. Chętnie czytam, podróżuję i zwiedzam ciekawe zakątki. Swoje pasje próbuję przekazywać dalej poprzez zajęcia, które prowadzę.

Iwona Sądel

Absolwentka Wyższej szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2001 roku uzyskała tytuł magistra z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ponadto ukończyła studia  podyplomowe z oligofrenopedagogiki w 2008r. oraz logopedii i terapii pedagogicznej w 2013r. Przez wiele lat pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel klas młodszych. Obecnie prowadzi w przedszkolu terapię logopedyczną. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze, spacerować i czytać książki.

Ewelina Dadia

Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w WSHP w Sandomierzu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam w trakcie odbywania praktyk studenckich, w świetlicy środowiskowej jako pomoc wychowawcy oraz opiekunka do dzieci.
Prywatnie jestem mamą 13 letniego Huberta. Lubię gotować, jeździć na rowerze i słuchać muzyki. Ponadto interesuję się architekturą wnętrz oraz podróżami.

logoin

Pines-Kids-club-web-home-320x1140

Kontakt

Przedszkole nasze mieści się na ul. Dobkiewicza 12 w Sandomierzu (przy Parafii Chrystusa Króla).
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

 

Małgorzata Duda     

Tel.: 697 619 550  

Email: malduda@interia.pl                                                                                        

Marta Śwircz

Tel.: 660 462 896

Email: mordozja@gmail.com

 

Nr konta bankowego:

Bank BGŻ BNB PARIBAS 

75 2030 0045 1110 0000 0427 7910

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 17.00.